Algemene Voorwaarden

van Sky-Access BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuid Limburg onder Nummer 14096782.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Sky-Access”: Sky-Access B.V. (Weerterveld 69, 6231 NC Meerssen) dan wel een aan haar gelieerde vennootschap
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Sky-Access gedaan aan of aangegaan met derden (hierna “de Afnemer”) alsmede op de uitvoering daarvan.
1.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van een aanbieding en/of overeenkomst tussen Sky-Access en Afnemer en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de aanbieding c.q. overeenkomst.
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden.
1.5 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Sky-Access schriftelijk zijn aanvaard.
1.6 Indien Sky-Access niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sky-Access in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

1.7 Alle aanbiedingen van Sky-Access zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk.
1.8 In de door Sky-Access opgegeven of met Sky-Access overeengekomen prijs is, tenzij expliciet aangegeven, niet inbegrepen:
* BTW;
* kosten ter voorkoming of beperking van schade aan zaken;
* kosten voor de aanschaf van de voor de uitvoering benodigde materialen en andere benodigdheden, met uitsluiting van de uitrusting van Sky-Access en handgereedschap;
* kosten van verwijdering en/of afvoer van materialen, bouwstoffen en afval.
1.9 De Afnemer vrijwaart Sky-Access voor de afdracht van belastingen in het land waar de uitvoering plaatsvindt, tenzij de werkzaamheden op het grondgebied van de Europese Unie plaatsvinden. Indien Sky-Access gehouden is dergelijke belastingen te betalen, zal de Afnemer deze op eerste verzoek van Sky-Access aan Sky-Access vergoeden.
1.10 Sky-Access is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
1.11 Als een aanbieding van Sky-Access niet wordt aanvaard, heeft Sky-Access het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om de aanbieding te doen bij Afnemer in rekening te brengen.
1.12 Na totstandkoming van de overeenkomst zal Sky-Access de Afnemer meedelen wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden (“de Uitvoeringsdatum”). Deze Uitvoeringsdatum is bindend voor de Afnemer.
1.13 De Afnemer kan een opdracht annuleren. Bij annulering meer dan een maand voor de door Sky-Access aan de Afnemer meegedeelde Uitvoeringsdatum wordt 25% van de overeenkomst in rekening gebracht. Bij annulering een maand tot twee weken voor die Uitvoeringsdatum wordt 50% in rekening gebracht. Bij latere annulering zal de Afnemer de volledige overeengekomen som moeten voldoen.
1.14 Als Afnemer gegevens, tekeningen etc. aan Sky-Access verstrekt, mag Sky-Access uitgaan van de juistheid hiervan en zal Sky-Access de aanbieding daarop baseren.
1.15 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) van Afnemer afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Sky-Access daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sky-Access zulks vervolgens schriftelijk bevestigt.
1.16 Onjuistheden in de aanbieding van Sky-Access dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Sky-Access te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer daaraan gebonden is.
1.17 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Sky-Access alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
1.18 Het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:408 BW is op aan Sky-Access verleende opdrachten niet van toepassing.
1.19 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst en andere overeenkomsten tussen partijen integraal van toepassing.

Artikel 2 Inspanningsverplichting en termijnen

2.1 Alle termijnen en/of resultaten genoemd in documentatie, offertes en overeenkomsten zijn geschat op grond van informatie die bij het aangaan van de overeenkomst aan Sky-Access bekend was en zijn daarom nimmer als bindende termijnen en/of resultaten aan te merken. Overschrijding van een termijn kan nooit, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.
2.2 Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal Sky-Access de dienstverlening naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.
2.3 Indien Afnemer derden bij de uitvoering van opdrachten van Sky-Access of Afnemer wil betrekken, zal dat uitsluitend in onderling overleg plaatsvinden.
2.4 Tenzij anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst met de Afnemer aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de uitvoering van de opdracht, en kan deze overeenkomst niet tussentijds door de Afnemer worden opgezegd.
2.5 Als de Afnemer de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Sky-Access en Sky-Access hiermee schriftelijk instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Sky-Access heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 3 Wijzigingen

3.1 Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen.
3.2 Indien Sky-Access op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, dan wel de Uitvoeringsdatum wordt uitgesteld of de duur van de uitvoering moet worden verlengd vanwege aan de Afnemer toe te rekenen omstandigheden of weersomstandigheden, zal Afnemer hiervoor een vergoeding betalen volgens de gebruikelijke tarieven van Sky-Access onder andere berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het werk wordt verricht.
3.3 Wijzigingen in de opdracht resulteren in ieder geval in meerwerk, indien: er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
de door de Afnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
van geschatte hoeveelheden of maten met meer dan 5% wordt afgeweken.
3.4 Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikelen 4.1 en 4.2 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en Sky-Access, kunnen worden beïnvloed.

Artikel 4 Uitvoering

4.1 Afnemer dient zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen, die voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn.
4.2 Tenzij anders overeengekomen vinden de werkzaamheden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
4.3 Afnemer dient zorg te dragen dat de werkzaamheden indien deze meerdere dagen beslaan, op opeenvolgende dagen met uitzondering van weekenden kunnen worden uitgevoerd.
4.4 Afnemer zorgt ervoor dat de medewerkers van Sky-Access de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten en dat de door de medewerkers van Sky-Access in redelijkheid gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking worden gesteld. In ieder geval zal de Afnemer zorg dragen voor de kosteloze terbeschikkingstelling van energie, water en verwarming. De Afnemer zal bovendien zorg dragen voor afvoervoorzieningen voor reststoffen en de op grond van de Arbo-wet en Arbo-regelgeving voorgeschreven voorzieningen, zoals bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen en een verwarmde overdekte rustplaats voor het houden van pauzes.
4.5 Afnemer is jegens Sky-Access verplicht omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen, preventieve maatregelen te nemen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerkers van Sky-Access tegen ieder gevaar voor persoon en/of zaak zijn beschermd. Afnemer zorgt onder andere, indien nodig, voor een brand- en veiligheidswacht.
4.6 Afnemer zal de eigendommen van (medewerkers van) Sky-Access die zich in haar macht of op de plaats bevinden waar Sky-Access werkzaamheden verricht, te allen tijde (ook na uitvoering van de opdracht) als een goed huisvader beheren. De Afnemer is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van (medewerkers van) Sky-Access die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
4.7 Indien in de uitvoering van de opdracht vertraging ontstaat als gevolg van het feit dat de Afnemer zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Sky-Access dat toelaat. De Afnemer is aansprakelijk voor alle daaruit voor Sky-Access voortvloeiende schade en kosten.
4.8 Afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
4.9 Afnemer zorgt dat Sky-Access is medeverzekerd op een door Afnemer ten behoeve van het werk afgesloten Construction All Risk verzekering (zogenaamde CAR verzekering), dan wel een andere verzekering die afdoende dekking verleend voor de uit te voeren werkzaamheden. In ieder geval zullen ook brandgevaarlijke werkzaamheden zoals las- en dakdekkerswerkzaamheden door Afnemer verzekerd worden. Afnemer geeft Sky-Access op haar eerste verzoek inzage in de polis van de verzekering.
4.10 Afnemer verleent Sky-Access toestemming gedurende de looptijd van de overeenkomst een reclamezuil dan wel zeil met de bedrijfsgegevens van Sky-Access op de plaats van uitvoering van de overeenkomst te plaatsen.
4.11 Indien sprake is van een overeenkomst van aanneming van werk ex artikel 7:750 BW wordt de opdracht in elk van de volgende gevallen als uitgevoerd/opgeleverd beschouwd: indien en zodra de Afnemer de werkzaamheden heeft goedgekeurd;
indien en zodra de zaak, waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, door de Afnemer in gebruik is genomen, waarbij geldt dat, indien de Afnemer een gedeelte van de zaak in gebruik neemt, dat gedeelte van de werkzaamheden als uitgevoerd/opgeleverd wordt beschouwd; indien en zodra Sky-Access schriftelijk aan de Afnemer heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en de Afnemer niet binnen 5 werkdagen na die mededeling daartegen schriftelijk protesteert;
indien de Afnemer de werkzaamheden niet goedkeurt op grond van kleine gebreken, die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname niet in de weg staan.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Indien Sky-Access door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Sky-Access gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan enige levertijd of termijn. De Afnemer kan uit dien hoofde geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente doen gelden.
5.2 Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: onwerkbaar weer (onder andere storm, kou, hitte, te hoge of te lage contacttemperatuur), oorlog, oorlogsgevaar, één of meer terroristische aanslagen, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstakingen, prik- of stiptheidacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, gebrek aan grondstoffen, door Sky-Access onvoorziene problemen bij productie of transport, alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Sky-Access afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Sky-Access zijn ingeschakeld.
5.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Sky-Access bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, is ook de Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
5.4 Indien Sky-Access bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Garantie werkzaamheden

6.1 Sky-Access staat in voor de deugdelijkheid van de door haar uitgevoerde werkzaamheden in overeenstemming met hetgeen de Afnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten.
6.2 De Afnemer dient werkzaamheden binnen 5 werkdagen na uitvoering door of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van verval van iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook.
6.3 Een reclame met betrekking tot door Sky-Access verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient uiterlijk 8 werkdagen na het uitvoeren van de werkzaamheden dan wel ontvangst van de factuur waarover de Afnemer reclameert schriftelijk aan Sky-Access kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook.
6.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het door (personeel van) de Afnemer niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, niet voorzien gebruik, onoordeelkundig onderhoud of gebruik door de Afnemer of derden, werkzaamheden door derden, door Afnemer aangeleverde of voorgeschreven zaken, e.d.
6.5 Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Sky-Access in de gelegenheid te stellen om de gestelde tekortkoming te onderzoeken.
6.6 Eventuele gebreken betreffende een deel van de werkzaamheden of geleverde zaken geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van het gehele werk of de gehele partij zaken.
6.7 Indien de bezwaren van de Afnemer door Sky-Access gegrond worden bevonden, heeft Sky-Access het recht om hetzij de betreffende werkzaamheden kosteloos te verbeteren dan wel de zaken te vervangen, hetzij een redelijke prijsreductie toe te passen, een en ander naar keuze van Sky-Access.
6.8 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op.
6.9 Na constatering van een tekortkoming is de Afnemer verplicht om al datgene te doen wat (verdere) schade voorkomt of beperkt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Buiten het bepaalde in artikel 7 heeft de Afnemer geen enkele aanspraak op Sky-Access wegens gebreken in of met betrekking tot de door Sky-Access geleverde producten en diensten. Sky-Access is daarom niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Sky-Access.
7.2 Sky-Access is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
7.3 In alle gevallen waarin Sky-Access gehouden is tot betaling van schadevergoeding (met uitzondering van (grove) schuld of opzet als hiervoor bedoeld), zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken of werkzaamheden in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 25.000,-. Indien de schade is gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Sky-Access, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
7.4 Indien Sky-Access op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Sky-Access niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.
7.5 Iedere vordering op Sky-Access vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.
7.6 De Afnemer vrijwaart Sky-Access, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Sky-Access van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, evenals tegen de daaruit voor Sky-Access voortvloeiende kosten.

Artikel 8 Vertegenwoordiging

8.1 Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Sky-Access aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.

Artikel 9 Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Sky-Access te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
9.2 Sky-Access heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
9.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Afnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 2% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
9.4 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.
9.5 Als Sky-Access in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Sky-Access in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Afnemer.
9.6 De Afnemer doet afstand van enig recht op opschorting en verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Sky-Access is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Afnemer schuldig is te verrekenen met wat de Afnemer en/of aan de Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Sky-Access schuldig is/zijn.
9.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Afnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Afnemer gehouden Sky-Access hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.8 Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot alles wat Sky-Access ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, komen toe aan Sky-Access.
10.2 Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van Sky-Access, tenzij de Afnemer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sky-Access ontvangt. In dit laatste geval zal de Afnemer zich houden aan de richtlijnen en instructies van Sky-Access met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van Sky-Access.
10.3 Het is de Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.
10.4 Het is Sky-Access toegestaan foto’s en/of video-opnames te maken van de werkzaamheden en Afnemer geeft Sky-Access toestemming die materialen te gebruiken voor reclame- en/of promotiedoeleinden.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Sky-Access en de Afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
11.2 De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar Sky-Access is gevestigd.
11.3 Op alle overeenkomsten die door Sky-Access worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.4 Elk internationaal verdrag waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) voor zover van belang uitdrukkelijk uitgesloten.
11.5 Alle geschillen tussen Sky-Access en de Afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Sky-Access in Nederland, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Sky-Access bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Afnemer te wenden.Versie februari 2012